Impact Analyse 2021

Spar Nord tiltrådte FN’s principper for ansvarlig bankdrift (UN PRB) i marts 2021. Det betyder, at FN’s mål og principper nu danner de overordnede rammer for vores bæredygtighedsindsats. Som en led i vores forpligtelse på UN PRB udarbejder vi løbende Impact Analyser, der identificerer de områder, hvor Spar Nord gennem udlån og investeringer påvirker samfundet mest – både positivt og negativt.

Vores 5 prioriterede indsatsområder

I Spar Nord har vi forpligtet os på at indføre en ansvarlig og bæredygtig praksis på tværs af alle forretningsområder samt overfor vores medarbejdere, kunder og omverden. Det gør vi med afsæt i 5 prioriterede indsatsområder.

Ansvarlige og bæredygtige investeringer

Ansvarlige investeringer handler grundlæggende om at foretage gode og sunde investeringer. I Spar Nord tror vi på, at ansvarlighed går hånd i hånd med ambitionen om at skabe langsigtede attraktive afkast.

Vi analyserer ledelsesmæssige og finansielle forhold samt miljømæssige og sociale forhold, inden vi investerer. Vi sætter os ind i selskabernes forretningsmodeller, og vi udvælger de investeringer, der vurderes at skabe attraktive og langsigtede afkast på et ansvarligt grundlag. Spar Nord prioriterer at finde morgendagens vindere, hvilket indebærer at investere med ansvarlighed for øje. På den måde beskytter vi bedst kundernes investeringer – samtidig med, at vi bidrager positivt til samfundet.

Når Spar Nord varetager investeringer på kundernes vegne, det vil sige porteføljepleje under fuldmagt, har vi særlig fokus på FN’s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI), som banken har tilsluttet sig. Det vil helt overordnet sige, at Spar Nord investerer for kunderne med det mål for øje, at bidrage positivt til at integrere fokus på bæredygtighed i investeringsprocessen – både for så vidt angår miljømæssige og sociale hensyn samt god selskabsskik.

Spar Nord har nedsat en komité for ansvarlige investeringer. Komiteen evaluerer og udvikler løbende bankens politik for ansvarlige investeringer. Den overordnede tilgang er rettet mod aktivt ejerskab, involvering og engagement med henblik på at påvirke eventuelle udfordrede selskaber i en mere positiv retning set i forhold til ESG kriterierne.

Desuden forlanger Spar Nord at relevante samarbejdspartnere ligeledes har fokus på ansvarlige og bæredygtige investeringer. Blandt andet foretager Spar Nord investeringer på kundernes vegne via svanemærkede investeringsfonde i samarbejde med BankInvest og ValueInvest.

  • Negative bæredygtighedsvirkninger

  • Bæredygtighedsrisici i finansielle produkter

Erklæring om Spar Nord Banks hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger i forbindelse med investering

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Når vi træffer investeringsbeslutninger på kundernes vegne, tager vi hensyn til investeringernes vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. Læs mere om hvordan vi gør i Spar Nords erklæring om hensyntagen til vigtige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som kan hentes her.

Når vi i Spar Nord Bank udøver rådgivning vedr. investeringsprodukter kan eventuelle negative bæredygtighedsvirkninger ligeledes blive inddraget i rådgivningen, afhængigt af kundens præferencer i forhold til hensyntagen til ansvarlighed og bæredygtighedsrisici i sine investeringer. 

Bæredygtig finansiering

I Spar Nord ønsker vi at udvikle og tilbyde finansielle udlånsprodukter, der dels inspirer kunderne til at træffe bæredygtige valg og dels nedbringer de negative indvirkninger af menneskelig aktivitet på miljø, klima og sociale forhold. Vi er begyndt med bil- og boligfinansiering, og i fremtiden vil vi arbejde med produkter, der relaterer sig til andre områder.

  • Energivenlig boligrenovering

    40% af Danmarks energiforbrug stammer fra bygninger, og en betydelig del af Spar Nords udlånsvolumen finansierer opførelse eller renovering af bygninger. I samarbejde med Totalkredit arbejder vi på at fremme energivenligt byggeri og energivenlige renoveringer – både til gavn for klima og miljø, og for vores kunders økonomi. Beregn dine energibesparelser her

  • Udskift oliefyr til Co2-venlig varmepumpe

    Udskiftningen af oliefyr til fordel for varmepumper bidrager positivt til at nedbringelse af CO2-belastningen fra boliger i Danmark. I samarbejde med Forenet Kredit formidler Spar Nord et tilskud på 10.000 kr. i støtte til udskiftning af oliefyr. Læs mere her

En ansvarlig virksomhed

I Spar Nord handler ansvarlig bankdrift først og fremmest om at overholde vores samfundskontrakt, love og regler - og om at sikre at vores kunders interesser altid sættes først, når vi rådgiver og udvikler produkter. Herudover handler ansvarlighed om vores aftryk på verden, dvs. områder som klima, miljø, arbejdsmiljø, og ansvarlig leverandørstyring

En grønnere bank
Klima- og miljøbelastninger er en væsentlig samfundsudfordring, som Spar Nord har interesse i og medansvar for at løse. FN’s bæredygtighedsmål (UN Global Compact) danner rammen for vores arbejde med at nedbringe vores negative indvirkninger på miljø og klima. Spar Nords strategiplan indebærer, at driften skal være CO2-neutral med udgangen af 2021.

En ordentlig arbejdsplads
Medarbejderne er Spar Nords vigtigste ressource. Derfor tager vi fortsat ansvar for at skabe et sundt og udviklende arbejdsmiljø, hvor hver enkelt medarbejder udfolder sit faglige og menneskelige potentiale bedst muligt.

Spar Nords politik for sund virksomhedskultur og politik for ansvarligt arbejdsmiljø danner udgangspunktet for vores arbejde med medarbejderforhold.

Ansvarlige forretningsrelationer
Spar Nord køber varer og tjenesteydelser fra hundredvis af danske og udenlandske leverandører. Derfor kræver vi, at leverandørerne følger vores adfærdskodeks, at de har høje miljømæssige standarder og at større leverandører støtter såvel FNs bæredygtighedsmål som de 10 generelle principper beskrevet i FN’s Global Compact.

Lokalt engagement

Spar Nord ønsker at stimulere sunde og bæredygtige fællesskaber i alle de byer og områder, hvor vi driver bank. Vi vil medvirke til at skabe lokal sammenhængskraft gennem aktiv deltagelse i og støtte til lokale initiativer og foreninger. Derfor støtter vi og Spar Nord Fonden hvert år både små og store initiativer i Danmark. I 2021 uddelte Spar Nord Fonden i alt ca. 50 mio. kroner i støtte og donationer til 815 forskellige projekter, mens Spar Nord indgik sponsorater med lokale foreninger for mere end 22 mio. kroner.

Læs mere på sparnordfonden.dk

Governance og aflønning

Spar Nord anser god selskabsledelse for at være en helt grundlæggende forudsætning for at leve op til vores samfundsansvar og opretholde et godt forhold til interne og eksterne interessenter. Læs mere her