Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Indsatsen for at medvirke til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering har høj prioritet i hele Spar Nord. Vi anvender betydelige ressourcer til formålet, og Spar Nords underretninger til myndighederne har et omfang, der fuldt ud afspejler Spar Nords størrelse og markedsandel.

Vores arbejde med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering udspringer af Spar Nords hvidvaskpolitik som er udarbejdet i overensstemmelse med bankens vision, strategi og forretningsmål. Politikken skal via en række risikobegrænsede foranstaltninger sikre, at Spar Nord lever op til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, Forordningen om pengeoverførsel og EU's terrorforordninger. Politikken skal dermed minimere risikoen for, at Spar Nord bliver misbrugt til hvidvask, terrorfinansiering og brud på finansielle sanktioner.

Spar Nord har en nul-tolerance for kundeforhold under mistanke for terrorfinansiering.

Organisatorisk er Spar Nords arbejde med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering forankret et selvstændigt forretningsområde benævnt AML, hvor den hvidvaskansvarlige rapporterer direkte til bankens Direktion og Bestyrelse. Arbejdet er organiseret i tre enheder:

 • AML-enheden, som har til opgave at holde sig ajour på gældende lovgivning samt rådgive og implementere i henhold hertil.
 • Kontrol-enheden, som udfører ”first line”-kontroller for at sikre overholdelse af interne regler og forretningsgange.
 • MLRO-enheden, som arbejder med bankens løbende transaktionsovervågning.

Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er et konkurrenceparameter, men derimod en anledning til at samarbejde og finde fælles løsninger.

Vi arbejder desuden på at sikre, at ledelse og medarbejdere konsekvent efterlever 6 afgørende adfærdsprincipper.

Endelig har vi et løbende og konstruktivt samarbejde med Finanstilsynet om at sikre, at Spar Nords praksis på området imødegår lovens bogstav og intentioner på området bedst muligt. Her kan du følge de seneste redegørelse fra Finanstilsynets og vores kommentarer hertil

 

Risikobegrænsende foranstaltninger

I bestræbelserne på at minimere risikoen for hvidvask, terrorfinansiering og brud på sanktioner har vi fokus på:

 1. Kend din kunde-procedurer
  Ved oprettelse af kundeforhold og undervejs i kundeforholdet skal ”Kend din kunde-procedurer” følges i overensstemmelse med bankens regler og retningslinjer.

  Procedurerne er udarbejdet således, at det ud fra en risikobaseret tilgang sikres, at kundens identitet fastlægges tilstrækkeligt, og at kundeforholdet i øvrigt ikke udsætter banken for risiko for misbrug til hvidvask, terrorfinansiering eller brud på sanktioner.

 2. Undersøgelses- og noteringspligt
  Alle medarbejdere i Spar Nord er ansvarlige for at kontakte AML-funktionen (Anti Money Laundering) ved konstatering af komplekse eller usædvanligt store transaktioner eller aktiviteter, der ikke har et klart forretningsmæssigt eller påviseligt lovligt formål.

  AML-funktionen er på baggrund af en sådan henvendelse ansvarlig for at undersøge baggrund for og evt. mistanke ved sådanne transaktioner.

  AML-funktionen er forpligtet til i øvrigt at undersøge komplekse eller usædvanligt store transaktioner og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål. Resultater af undersøgelserne skal noteres.

 3. Transaktionsmonitorering
  Kunders transaktioner skal effektivt overvåges for en vurdering af, om kunders aktiviteter er i overensstemmelse med den viden, banken har om kundeforholdene, herunder om faktiske og forventede forretningsomfang, og om aktiviteterne i øvrigt forekommer mistænkelige.

 4. Underretningspligt
  Ved enhver mistanke om, at en transaktion, midler eller en kundehenvendelse har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal bankens medarbejdere rette henvendelse til AML-funktionen med henblik på indberetning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Såfremt mistanken ikke umiddelbart kan afkræftes, skal AML-funktionen omgående indberette mistanken til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

 5. Opbevaringspligt
  Alle dokumenter og registreringer om kunder, herunder oplysninger om kundeidentitet, kundetransaktioner og resultater af undersøgelser skal opbevares i mindst 5 år efter kundeforholdets afslutning.

 6.  Screening mod sanktionslister og AML-vurdering af særlige udlandsprodukter
  Udlandsbetalinger screenes med henblik på at sikre, at banken ikke overtræder sanktioner mod visse lande eller personer anført i EU-forordninger eller øvrige internationale regler.

  Bankens Trade Finance-forretninger gennemgås ud fra en risikovurdering for særlig risiko for misbrug til hvidvask eller terrorfinansiering.

Adfærdsprincipper

Adfærdsprincipper om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i pengeinstitutterne

✓ Vi påtager os loyalt og ansvarligt at bekæmpe øko­nomisk kriminalitet.

✓ Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er et konkurren­ceparameter, og at samarbejde og fælles løsninger derfor er ønskelige.

✓ Vi vil sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter disse 6 adfærdsprincipper med tilhørende handle­anvisninger:

 

 1. Vi sætter altid etik før profit
  a. Vi sætter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinan­siering over indtjening, og arbejder ud fra prin­cippet om at hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.
  b. Vi vil kun have kunder, hvor der er et klart og ac­ceptabelt forretningsmæssigt formål - og står fast uanset hvem kunden er.
  c. Vi holder fast på at kende vores kunder, deres forretning og måden hvorpå de bruger pengeinsti­tuttet- også selv om det er kilde til modspil.

 2. Vi følger loven og lovens ånd
  a. Vi forklarer vores kunder baggrunden for regler­ne og formålet med vores bestræbelser - følg og forklar.
  b. Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dørvogter i forhold til eksempelvis lande med forhøjet risiko, usædvanlige transaktioner, sindrige og uigennemsigtige selskabskonstruktioner, store kontantbeløb mv.
  c. Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dør­vogter i forhold til sort arbejde og socialt bedrage­ri, og vi indretter vores systemer derefter.

 3. Vi vil gerne kigges i kortene
  a. Vi anerkender behovet for at øge gennemsigtighe­den og har fokus på, at praksis kan tåle at komme i offentlighedens søgelys.
  b. Vi vil i ledelsesberetningen redegøre for hoved­indholdet af vores hvidvaskpolitik samt på vores hjemmeside offentliggøre oplysninger om vores konkrete arbejde med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
  c. Vi vil udarbejde standarder ud fra fælles formater, som kan gøres til genstand for uafhængig gen­nemgang og udformning af best practise.

 4. Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur
  a. Vi sikrer, at varetagelse af ikke-økonomiske hensyn også inddrages, når det gælder rekruttering, forfremmelse, aflønning mv. herunder at opfyldelse af regulering indgår i relation til programmer med variabel aflønning.
  b. Vi understøtter bekæmpelse af hvidvask og ter­rorfinansiering i vores daglige virksomhedsdrift, i vores kultur, i vores uddannelse og i vores kommu­nikation.
  c. Vi lader os inspirere af andre professioner, der kan bidrage til at styrke kulturen og sikre, at bekæmpel­sen af hvidvask og terrorbekæmpelse forankres i alle dele af organisationen.

 5. Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle med­arbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  a. Vi sikrer tonen fra toppen, når det gælder formid­ling og synliggørelse af samfundsansvaret, da ledelserne er kulturbærere.
  b. Vi sikrer, at alle led i organisationen krystalklart og konstant betoner vigtigheden af bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering - uanset hvilke arbejdsopgaver den enkelte medarbejder har.
  c. Vi sørger for relevant og tilstrækkelig uddannelse af medarbejderne, så de er klædt på til at varetage deres opgaver med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

 6. Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne.
  a. Vi arbejder målrettet med underretningerne til Hvidvasksekretariatet, sådan at bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kan ske så effektivt som muligt.
  b. Vi deltager konstruktivt i Hvidvaskforum+ og andre samarbejdsfora, hvor udviklingen i den underlig­gende kriminalitet drøftes og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering forbedres.
  c. Vi sikrer adgangen til en effektiv, anonym og be­skyttet whistleblowing.