Regulering og tilsyn

Læs redegørelser fra Finanstilsynet, herunder oplysninger om Tilsynsdiamanten og NEP-krav.

Redegørelser fra Finanstilsynet

Temainspektion af den alternative standardmetode for markedsrisiko (A-SA)

Finanstilsynet har fra december 2022 til september 2023 gennemført en inspektion af implementeringen og brugen af den alternative standardmetode for markedsrisiko i Spar Nord Bank. Det var et led i en temainspektion i 18 udvalgte penge- og realkreditinstitutter

Læs mere her


Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

Finanstilsynet foretager årligt i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed udpegning af finansielle institutter, der kan karakteriseres som værende systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), idet de overskrider en grænse for en beregnet systemiskhed på 100 basispoint.

Læs mere her

Redegørelse om funktionsinspektion i Spar Nord Bank A/S om omkostnings- og gebyroplysninger

Finanstilsynet gennemførte i 2022 en funktionsinspektion i Spar Nord Bank A/S med fokus på de årlige oplysninger til kunder om de omkostninger og gebyrer, som kunden har betalt for investeringsprodukter og investeringsservice.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar


Redegørelse om påbud til Spar Nord Bank A/S vedr. årsrapport for 2021

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Spar Nord Banks årsrap­port for 2021 09 har givet påbud, som Spar Nord Bank skal efterleve i fremti­dige årsrapporter.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar


Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (bevillinger af udlån til erhvervskunder i konjunkturfølsomme brancher)

Finanstilsynet gennemførte i september 2022 en inspektion i Spar Nord Bank. Formålet var et vurdere bankens risikovillighed og beslutningsgrundlag ved bevilling af udlån til erhvervskunder i konjunkturfølsomme segmenter og brancher.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar


Redegørelse om påbud til Spar Nord Bank A/S - ophør af anvendelse af NemID-nøglekortet

Finans Danmark har i marts 2022 oplyst Finanstilsynet om, at der vil være net- og mobilbankbrugere i de danske banker, som endnu ikke er migreret til MitID inden den aftalte frist. Spar Nord har i den forbindelse modtaget to påbud fra Finanstilsynet i forhold til ophør af anvendelse af NemID-nøglekortet. Banken skal således sikre anvendelse af stærk kundeautentifikation, når en bruger tilgår sin betalingskonto og foretager betalinger via net- eller mobilbank.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar


Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

Finanstilsynet foretager årligt i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed udpegning af finansielle institutter, der kan karakteriseres som værende systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), idet de overskrider en grænse for en beregnet systemiskhed på 100 basispoint.

Læs mere herRedegørelse om temainspektion i Spar Nord Bank (styringen af modpartsrisiko)

Finanstilsynet gennemførte i oktober 2021 en inspektion i Spar Nord Bank for at vurdere Spar Nord Banks styring af modpartsrisiko.

Læs mere herRedegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (bevillinger af køb af ejer- og fritidsboliger)

Finanstilsynet gennemførte i november-december 2021 en inspektion i Spar Nord Bank A/S. Formålet med inspektionen var at vurdere bankens risikoappetit ved finansiering af privatkunders køb af ejer- og fritidsboliger.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar

Redegørelse om IT-inspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet har gennemført en IT-inspektion i Spar Nord Bank A/S i foråret 2021.

Læs mere her


Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (governance inspektion)

Finanstilsynet gennemførte i maj måned 2021 en inspektion i Spar Nord Bank A/S, hvor inspektionens formål var, at vurdere Spar Nord Banks governance med fokus på bankens risikostyringsfunktion og compliancefunktion.

Læs mere her


Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

Finanstilsynet undersøger årligt i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed, om udpegede systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) ligger over grænseværdierne for at være et SIFI.

Læs mere her


Redegørelse om likviditetsinspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet har i februar 2021 gennemført en likviditetsinspektion i Spar Nord Bank.

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet


Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Spar Nord Bank A/S

Som en del af en bredere undersøgelse gennemførte Finanstilsynet  i januar 2020 en undersøgelse af Spar Nords anvendelse af klassifikationsmodeller samt praksis for governance herfor samt udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.

Læs Finanstilsynets redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Spar Nord Bank A/S
Læs Spar Nords kommentar til Finanstilsynets redegørelse

Redegørelse om temaundersøgelse i Spar Nord Bank A/S (Opgørelse af LCR-nævneren)

Finanstilsynet gennemførte i foråret og sommeren 2020 en temaundersøgelse af 12 pengeinstitutters opgørelse af udvalgte ud- og indgående pengestrømme, som indgår i beregningen af institutternes lovmæssige likviditetskrav, LCR-kravet.

Læs redegørelsen


Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (bevillinger af udlån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter)

Finanstilsynet gennemførte i juni 2020 en inspektion i Spar Nord Bank A/S. Formålet var primært at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til kunder med udlejningsejendomme og ejendomsprojekter.

Læs redegørelsen
Læs Spar Nords kommentar

Redegørelse om to hvidvaskinspektioner i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion i Spar Nord Bank A/S vedrørende bankens kundekendskab på hvidvaskområdet.

I perioden fra oktober til december 2019 gennemførte Finanstilsynet desuden en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i banken.

Læs redegørelsen
Læs Spar Nords kommentar

Tilsynsdiamant

Spar Nord overholder samtlige af de fem grænseværdier, som Finanstilsynet opstiller i “Tilsynsdiamanten”.

Det danske finanstilsyn har udviklet en testmodel - kaldet “Tilsynsdiamanten” - hvor pengeinstitutters styrke og risikoeksponering vurderes ud fra fem parametre med hver sin grænseværdi. De fem parametre skal til sammen give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om pengeinstituttet er finansielt robust.

De fem parametre er:

  • Summen af store eksponeringer (20 største eksponeringer under 175 procent af egentlig kernekapital) *)
  • Udlånsvækst (mindre end 20 procent pr. år)
  • Ejendomseksponering (mindre end 25 procent af de samlede udlån)
  • Funding ratio (udlån højst 1 gange indlån)
  • Likviditetspejlemærke (større end 100 procent)

For Spar Nord viser testen, at banken er klart inden for de anbefalede grænseværdier.

 

PejlemærkerGrænseværdier30.09.2330.09.22
Summen af store eksponeringerUnder 175 pct. *)84,789,2
UdlånsvækstMindre end 20 pct.6,211,4
EjendomseksponeringMindre end 25 pct.10,910,3
LikviditetspejlemærkeStørre end 100 pct.279218

*) Pr. 1. januar 2018 blev pejlemærket for store engagementer ændret fra under 125 pct. af basiskapital til under 175 pct. af egentlig kernekapital.