Regulering og tilsyn

Læs redegørelser fra Finanstilsynet, herunder oplysninger om Tilsynsdiamanten og NEP-krav.

Redegørelser fra Finanstilsynet

Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var i marts 2024 på inspektion i Spar Nord Bank A/S (banken). Inspektionen var en kreditinspektion, hvor formålet var at vurdere bankens risikovillighed ved bevilling af erhvervsudlån i forbindelse med ejendomsfinansiering, herunder at vurdere kvaliteten af bankens bevillingsgrundlag samt bankens tilgang til værdiansættelse af fast ejendom.

Læs mere her

Kommentar fra Spar Nord:

Spar Nord (banken) anerkender Finanstilsynets observationer og detaljerede evaluering af bankens kreditpolitik i forhold til eksponeringer inden for erhvervsudlån til ejendomsfinansiering i forbindelse med inspektionen gennemført i Spar Nord i marts 2024.

Vi har gennemgået de observationer og vurderinger, som Finanstilsynet har fremlagt i inspektionsrapporten.

Vi anerkender, at bankens beslutningsgrundlag skal indeholde analyser og vurderinger af de følsomheder, der er forbundet med finansiering af ejendomsprojekter og udlejningsejendomme. Vi har taget Finanstilsynets påbud til efterretning og vil udbygge bankens kreditpolitik omkring følsomhedsanalyser i vores beslutningsgrundlag.

I banken deler vi opfattelsen af, at det er væsentligt, at der er likviditetsmæssig sammenhæng ved finansiering af ejendomme. Fuldgode og solide kautioner vil fortsat være en del af bankens samlede sikkerhedspakke ved finansiering af erhvervsejendomme, men de vil blive vurderet som en separat sikkerhedskomponent og ikke som en del af likviditetsberegningen.

Ved værdiansættelse af erhvervsejendomme anvender banken vores strategiske samarbejdspartnere Totalkredit og DLRKredit og med baggrund i deres store erfaring og viden, er vi i banken komfortable med deres værdiansættelse af de af banken finansierede erhvervsejendomme. Banken anerkender dog, at vi med fordel kan styrke vores procedurer.

Uagtet, at banken anerkender de påbud og forbedringsområder, som Finanstilsynet har identificeret, vil vi samtidig understrege, at vi fortsat er meget trygge ved vores nuværende kreditpolitik og de eksponeringer, vi har indenfor finansiering af erhvervsejendomme. Vores eksisterende strategier er baseret på en grundig risikovurdering og solide markedsanalyser, som vi fortsat vil forbedre og tilpasse i lyset af Finanstilsynets feedback.

Vi har også noteret, at Finanstilsynet som følge af inspektionen ikke har fundet anledning til nedskrivninger på bankens eksponeringer eller forhøjet bankens individuelle solvensbehov.

 

Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

Finanstilsynet foretager årligt i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed udpegning af finansielle institutter, der kan karakteriseres som værende systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), idet de overskrider en grænse for en beregnet systemiskhed på 100 basispoint.

Læs mere her

Redegørelse om påbud til Spar Nord Bank - Undersøgelse af lønpolitik og  lønpraksis

Finanstilsynet har i forbindelse med en temaundersøgelse på aflønningsområdet i 2023 undersøgt Spar Nord Banks lønpolitik og lønpraksis. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om de omfattede institutters lønpolitikker og lønpraksis understøtter en sund og effektiv risikostyring.

Læs mere her

 

Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var i november 2023 på inspektion i Spar Nord Bank A/S (banken). Inspektionen havde til formål at undersøge, om banken overholder nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf i relation til bankens korrespondentforbindelser.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar

 

Redegørelse om hvidvaskinspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var den 21.- 23. juni 2023 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen omfattede bankens manglende efterlevelse af påbud vedrørende udførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer og bankens backlog af alarmer samt i den forbindelse bankens organisering, politik, skriftlige forretningsgange, kundekendskab på bankens højrisikokunder, undersøgelse af alarmer og interne kontroller på hvidvaskområdet.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar


Temainspektion af den alternative standardmetode for markedsrisiko (A-SA)

Finanstilsynet har fra december 2022 til september 2023 gennemført en inspektion af implementeringen og brugen af den alternative standardmetode for markedsrisiko i Spar Nord Bank. Det var et led i en temainspektion i 18 udvalgte penge- og realkreditinstitutter

Læs mere her

Tilsynsdiamant

Spar Nord overholder samtlige af de fem grænseværdier, som Finanstilsynet opstiller i “Tilsynsdiamanten”.

Det danske finanstilsyn har udviklet en testmodel - kaldet “Tilsynsdiamanten” - hvor pengeinstitutters styrke og risikoeksponering vurderes ud fra fem parametre med hver sin grænseværdi. De fem parametre skal til sammen give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om pengeinstituttet er finansielt robust.

De fem parametre er:

  • Summen af store eksponeringer (20 største eksponeringer under 175 procent af egentlig kernekapital) *)
  • Udlånsvækst (mindre end 20 procent pr. år)
  • Ejendomseksponering (mindre end 25 procent af de samlede udlån)
  • Funding ratio (udlån højst 1 gange indlån)
  • Likviditetspejlemærke (større end 100 procent)

For Spar Nord viser testen, at banken er klart inden for de anbefalede grænseværdier.

 

PejlemærkerGrænseværdier31.03.2431.03.23
Summen af store eksponeringerUnder 175 pct. *)80,389,9
UdlånsvækstMindre end 20 pct.2,312,7
EjendomseksponeringMindre end 25 pct.11,110,9
LikviditetspejlemærkeStørre end 100 pct.281225

*) Pr. 1. januar 2018 blev pejlemærket for store engagementer ændret fra under 125 pct. af basiskapital til under 175 pct. af egentlig kernekapital.