1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at aktionærerne får relevant indsigt i selskabet, og bestyrelsen kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet.

Spar Nord følger anbefalingen.

Spar Nords bestyrelse og direktion prioriter dialogen med selskabets interessenter højt og dedikerer betydelige ressourcer til denne dialog. Hvert år holder Spar Nord ca. 30 lokale aktionærmøder, hvor der typisk samlet deltager 5-10.000 private aktionærer, og hvert år holder direktionen og IR typisk 50-75 møder
med professionelle og institutionelle investorer. Herudover er Spar Nord fokuseret på at stille relevant og rettidig information samt direkte kontaktmuligheder til selskabets ledelse til rådighed for interessenterne på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om den dialog med interessenterne, der varetages af direktionen og dennes stab.

1.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder aktionærer, samt sikrer, at
interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom.

Spar Nord følger anbefalingen.

Spar Nords bestyrelse har bl.a. vedtaget en investor relationspolitik, en skattepolitik, et generelt adfærdskodeks samt diverse strategier
og politikker på CSR-området.

1.1.3. Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter

Spar Nord følger anbefalingen

1.2. Generalforsamling

1.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen ved tilrettelæggelse af selskabets generalforsamling planlægger afviklingen, så den understøtter aktivt
ejerskab.

Spar Nord følger anbefalingen.

På de årlige aktionærmøder (se punkt 1.1.1) vælger aktionærerne i hver aktionærkreds delegerede, der repræsenter den del af kredsens aktiekapital, der ikke kan henføres til storaktionærer, på selskabets generalforsamling. På denne måde sikres, at aktionærer af enhver art og størrelse involveres i den politiske proces.

1.2.2. Det anbefales, at der i fuldmagter eller brevstemmer til brug for generalforsamlingen gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.

Spar Nord følger anbefalingen.

1.3. Overtagelsesforsøg

1.3.1. Det anbefales, at selskabet etablerer en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra, uden generalforsamlingens godkendelse, at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget.

Spar Nord følger anbefalingen.