Gå til hovedindhold

Governance & Aflønning

Spar Nords bestyrelse og direktion anser god selskabsledelse for at være en helt grundlæggende forudsætning for at opretholde et godt forhold til interne og eksterne interessenter og for at kunne indfri koncernens finansielle og ikke-finansielle målsætninger.

Spar Nords ledelse bakker derfor op om arbejdet for at fremme god corporate governance og har valgt at følge langt hovedparten af anbefalingerne af 2020 fra Komiteen for god Selskabsledelse.

Finansrådets ledelseskodeks

Finansrådet har udarbejdet et ledelseskodeks med anbefalinger til medlemsvirksomhederne.

Sådan forholder vi os til Finansrådets ledelseskodeks


Adfærdskodeks for Spar Nord

Spar Nord anser ordentlig adfærd for at være en helt grundlæggende forudsætning for at drive bank. Derfor har vi formuleret et adfærdskodeks, som en del af vores politik for sund virksomhedskultur. Spar Nords adfærdskodeks beskriver den ansattes ansvar i forhold til kunder, kolleger, bankens omdømme og samfundet generelt.

Se politik for sund virksomhedskultur


Bestyrelsens fremmøde

Spar Nords bestyrelse afholder hvert år 11 ordinære møder, et strategiseminar samt 4 møder med formændene for de lokale bankråd. Bestyrelsen har i 2022 i alt afholdt 24 fysiske møder og telefonmøder.


Aflønning

De overordnede principper for aflønning i Spar Nord fastsættes i bankens vederlagspolitik, som ved væsentlige ændringer eller mindst hver 4. år godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og forberedende behandling i bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg. Politikken ajourføres hvert år af bestyrelsen efter forberedende behandling i nominerings- og vederlagsudvalget.

Vederlagspolitikken er med tilstrækkelig majoritet godkendt på bankens ordinære generalforsamling den 19. marts 2024. Da ingen aktionærer har anmodet om en fuldstændig redegørelse, er der ikke foretaget en fuldstændig opgørelse over de afgivne stemmer.

Læs Spar Nords vederlagspolitik 2024 (godkendt)

Læs Spar Nords vederlagsrapport for 2023
Læs Spar Nords vederlagsrapport for 2022
Læs Spar Nords vederlagsrapport for 2021
Læs Spar Nords vederlagsrapport for 2020

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 j skal det om direktionens fratrædelsesordninger oplyses, at der med Lasse Nyby og John Lundsgaard er indgået aftale om ordninger, hvis værdi overstiger de nævnte direktionsmedlemmers samlede vederlag de seneste to regnskabsår.

Ordningerne består dels af sædvanligt vederlag (som beskrevet i vederlagsrapporten) i opsigelsesperioden på 12 måneder, dels af en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24 måneders sædvanlig månedsløn (uden pension og øvrige vederlagsdele).

Det bemærkes, at fratrædelsesgodtgørelsen reduceres i intervaller, når det pågældende direktionsmedlem er 64-67 år. Fra 67 år og derefter gives ingen fratrædelsesgodtgørelse til direktionsmedlemmet.

Herudover bemærkes, at fratrædelsesordningerne alene aktualiseres, såfremt opsigelse sker på bankens foranledning, idet opsigelse fra direktionsmedlemmernes side alene indebærer sædvanligt vederlag i en opsigelsesperiode på 6 måneder og ingen fratrædelsesgodtgørelse.