4. Ledelsens vederlag

4.1. Vederlagspolitikkens form og indhold

4.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der indeholder

  • en detaljeret beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen,
  • en begrundelse for valget af de enkelte vederlagskomponenter,
  • en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter, og
  • at der redegøres for sammenhængen mellem vederlagspolitikken og virksomhedens værdiskabelse og relevante mål herfor.

Vederlagspolitikken bør minimum hvert fjerde år samt ved hver væsentlig ændring godkendes på generalforsamlingen og offentliggøres
på selskabets hjemmeside.

Spar Nord følger anbefalingen.

4.1.2 Det anbefales, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter,

  • fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggelse og dermed også en grænse for den samlede vederlæggelse,
  • sikres en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt,
  • er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af variable dele,
  • er kriterier, der sikrer at variabelt vederlag helt eller delvist optjenes over minimum tre regnskabsår, og
  • sikres en mulighed for selskabet for at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige og/eller er påvirket af uagtsom adfærd.

Spar Nord følger anbefalingen

Det følger af Spar Nords vederlagspolitik, at bankens bestyrelse og direktion ikke må modtage variable lønandele, mens såkaldt ”væsentlige risikotagere” alene må modtage op til DKK 100.000 pr. år i variabel aflønning. Medarbejdere i Handelsområdet, der ikke er væsentlige risikotagere, kan modtage op til 12
måneders løn i bonus.

4.1.3 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptioner eller tegningsoptioner.

Spar Nord følger anbefalingen.

4.1.4 Det anbefales, at hvis der anvendes aktiebaseret aflønning, bør programmerne have en optjeningsperiode på minimum tre år efter tildeling og være revolverende, dvs. med periodisk tildeling. Udnyttelse og/eller udbetaling kan således ikke ske før mindst tre år efter tildeling.

Spar Nord følger anbefalingen.

Spar Nord har i en årrække ikke benyttet sig af aktiebaseret aflønning, og der er ingen aktuelle planer om at genoptage noget sådant.

4.1.5 Det anbefales, at der ikke aftales opsigelsesperioder med en varighed på mere end to år, og at der ikke aftales fratrædelsesgodtgørelse i tillæg til vederlaget i opsigelsesperioden.

Spar Nord følger ikke anbefalingen, idet tre medlemmer af Spar Nords direktion har kontrakter med 1 års opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse svarende til 2 års løn, mens et medlem har kontrakt med 1 års opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 års løn

4.2. Oplysning om vederlag

4.2.1 Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse årligt forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets
generalforsamling.

Spar Nord følger anbefalingen.

4.2.2 Det anbefales, at aktionærerne på generalforsamlingen behandler forslag til vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

Spar Nord følger anbefalingen.

4.2.3 Det anbefales, at selskabet udarbejder en vederlagsrapport, der indeholder oplysninger om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen og associerede selskaber i de seneste tre år, herunder oplysninger om fastholdelses- og
fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres for sammenhængen mellem vederlaget og virksomhedens strategi og relevante mål herfor. Vederlagsrapporten skal offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Spar Nord følger anbefalingen.