Revisionsudvalg

Spar Nord Banks revisionsudvalg består af Per Nikolaj Bukh (formand), Morten Bach Gaardboe og Kim Østergaard.

Revisionsudvalgets væsentligste opgaver er,

  1. at underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen,
  2. overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten,
  3. overvåge om bankens interne kontrolsystem, intern revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen,
  4. overvåge den lovpligtige revision af årsregnskaber m.v., i det der tages hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden,
  5. kontrollere og overvåge revisors uafhængighed og godkende revisors levering af andre ydelser end revision samt 6) være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg.

Revisionsudvalgets kommissorium kan læses her

RevisionsudvalgsmøderAntal møder (2022)Møde deltagelse
Formand Per Nikolaj Bukh
Afhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
88
Morten Bach Gaardboe
Uafhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
88
Kim Østergaard
Afhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
88

Risikoudvalg

Risikoudvalget består af Henrik Sjøgreen (formand), Kjeld Johannesen og Michael Lundgaard Thomsen (indtrådt i 2023). Udvalget mødes mindst tre gange årligt for at gennemgå risikorelaterede forhold. Udvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen om bankens overordnede risikoprofil og løbende risikostyring, herunder bistå bestyrelsen med at påse, at den fastlagte risikostrategi implementeres korrekt i organisationen. Udvalgets arbejde omfatter endvidere en vurdering af kapitalbehov og kapitalpolitik samt produkter, aflønningsstruktur, risikomodeller mv.

Risikoudvalgets kommissorium kan læses her

RisikoudvalgsmøderAntal møder (2022)Møde deltagelse
Formand Henrik Sjøgreen
Uafhængig
88
Kjeld Johannesen
Uafhængig
88
Michael Lundgaard Thomsen
Uafhængig
00

 

Nominerings- og vederlagsudvalg

Nominerings- og vederlagsudvalget består af Kjeld Johannesen (formand), Per Nikolaj Bukh og Jannie Skovsen. Udvalget mødes typisk tre gange årligt for at gennemgå vederlagsforhold samt processen omkring bestyrelsesevaluering, nominering af bestyrelsesmedlemmer mv.

Kommissorium for Nominerings- og vederlagsudvalget kan læses her

Nominerings- og
vederlagsudvalgsmøder
Antal møder (2022)Møde deltagelse
Kjeld Johannesen
Uafhængig
66
Per Nikolaj Bukh
Afhængig
66
Jannie Skovsen66