Gå til hovedindhold

Bestyrelsen

Spar Nords Bestyrelse består af 9 medlemmer, heraf 6 aktionærvalgte og 3 medarbejdervalgte.
Bankens Direktion indgår ikke i Bestyrelsen, men deltager i Bestyrelsens møder. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, og halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, mens medarbejdervalgte medlemmer i henhold til dansk lov vælges for fire år.

Bestyrelsen har i 2023 i alt afholdt 22 møder.

BestyrelsesmøderAntal møder (2023)Mødedeltagelse
Formand Kjeld Johannesen2222
Næstformand Per Nikolaj Bukh2222
Jannie Skovsen2222
Lene Aaen2222
Kim Østergaard2220
Morten Gaardboe2221
Henrik Sjøgreen2221
Michael Lundholm Thomsen 1817
Lisa Lund Holst1817
Kaj Christiansen43
André Rogaczewski40

Revisionsudvalg

Spar Nord Banks revisionsudvalg består af Per Nikolaj Bukh (formand), Morten Bach Gaardboe og Lisa Lund Holst.

Spar Nord Banks bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, hvis væsentligste opgaver er,

  1. at underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder processen for regnskabsaflæggelse og bæredygtighedsrapportering,
  2. overvåge processen for regnskabsaflæggelse og bæredygtighedsrapportering og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten,
  3. overvåge om bankens interne kontrolsystem, intern revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen og bæredygtighedsrapporteringen,
  4. overvåge den lovpligtige revision af årsregnskaber, bæredygtighedsrapportering mv., i det der tages hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden,
  5. kontrollere og overvåge revisors uafhængighed og godkende revisors levering af andre ydelser end revision samt
  6. være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg.

Revisionsudvalgets kommissorium kan læses her

RevisionsudvalgsmøderAntal møder (2023)Møde deltagelse
Formand Per Nikolaj Bukh
Afhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
88
Morten Bach Gaardboe
Uafhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
88
Lisa Lund Holst (tiltrådt 19.03.2024)
Uafhængig
  
Kim Østergaard (fratrådt 19.03.2024)
Afhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
88

Risikoudvalg

Risikoudvalget består af Henrik Sjøgreen (formand), Kjeld Johannesen og Michael Lundgaard Thomsen (indtrådt i 2023). Udvalget mødes mindst tre gange årligt for at gennemgå risikorelaterede forhold. Udvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen om bankens overordnede risikoprofil og løbende risikostyring, herunder bistå bestyrelsen med at påse, at den fastlagte risikostrategi implementeres korrekt i organisationen. Udvalgets arbejde omfatter endvidere en vurdering af kapitalbehov og kapitalpolitik samt produkter, aflønningsstruktur, risikomodeller mv.

Risikoudvalgets kommissorium kan læses her

RisikoudvalgsmøderAntal møder (2023)Møde deltagelse
Formand Henrik Sjøgreen
Uafhængig
1010
Kjeld Johannesen
Uafhængig
1010
Michael Lundgaard Thomsen
Uafhængig
88

 

Nominerings- og vederlagsudvalg

Nominerings- og vederlagsudvalget består af Kjeld Johannesen (formand), Per Nikolaj Bukh og Jannie Skovsen. Udvalget mødes typisk tre gange årligt for at gennemgå vederlagsforhold samt processen omkring bestyrelsesevaluering, nominering af bestyrelsesmedlemmer mv.

Kommissorium for Nominerings- og vederlagsudvalget kan læses her

Nominerings- og
vederlagsudvalgsmøder
Antal møder (2023)Møde deltagelse
Kjeld Johannesen
Uafhængig
44
Per Nikolaj Bukh
Afhængig
44
Jannie Skovsen44