Regulering og tilsyn

Læs redegørelser fra Finanstilsynet, herunder oplysninger om Tilsynsdiamanten og NEP-krav.

Redegørelser fra Finanstilsynet

Redegørelse om funktionsinspektion i Spar Nord Bank A/S om omkostnings- og gebyroplysninger

Finanstilsynet gennemførte i 2022 en funktionsinspektion i Spar Nord Bank A/S med fokus på de årlige oplysninger til kunder om de omkostninger og gebyrer, som kunden har betalt for investeringsprodukter og investeringsservice.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar


Redegørelse om påbud til Spar Nord Bank A/S vedr. årsrapport for 2021

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Spar Nord Banks årsrap­port for 2021 09 har givet påbud, som Spar Nord Bank skal efterleve i fremti­dige årsrapporter.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar


Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (bevillinger af udlån til erhvervskunder i konjunkturfølsomme brancher)

Finanstilsynet gennemførte i september 2022 en inspektion i Spar Nord Bank. Formålet var et vurdere bankens risikovillighed og beslutningsgrundlag ved bevilling af udlån til erhvervskunder i konjunkturfølsomme segmenter og brancher.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar


Redegørelse om påbud til Spar Nord Bank A/S - ophør af anvendelse af NemID-nøglekortet

Finans Danmark har i marts 2022 oplyst Finanstilsynet om, at der vil være net- og mobilbankbrugere i de danske banker, som endnu ikke er migreret til MitID inden den aftalte frist. Spar Nord har i den forbindelse modtaget to påbud fra Finanstilsynet i forhold til ophør af anvendelse af NemID-nøglekortet. Banken skal således sikre anvendelse af stærk kundeautentifikation, når en bruger tilgår sin betalingskonto og foretager betalinger via net- eller mobilbank.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar


Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

Finanstilsynet foretager årligt i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed udpegning af finansielle institutter, der kan karakteriseres som værende systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), idet de overskrider en grænse for en beregnet systemiskhed på 100 basispoint.

Læs mere herRedegørelse om temainspektion i Spar Nord Bank (styringen af modpartsrisiko)

Finanstilsynet gennemførte i oktober 2021 en inspektion i Spar Nord Bank for at vurdere Spar Nord Banks styring af modpartsrisiko.

Læs mere herRedegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (bevillinger af køb af ejer- og fritidsboliger)

Finanstilsynet gennemførte i november-december 2021 en inspektion i Spar Nord Bank A/S. Formålet med inspektionen var at vurdere bankens risikoappetit ved finansiering af privatkunders køb af ejer- og fritidsboliger.

Læs mere her
Læs Spar Nords kommentar

Redegørelse om IT-inspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet har gennemført en IT-inspektion i Spar Nord Bank A/S i foråret 2021.

Læs mere her


Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (governance inspektion)

Finanstilsynet gennemførte i maj måned 2021 en inspektion i Spar Nord Bank A/S, hvor inspektionens formål var, at vurdere Spar Nord Banks governance med fokus på bankens risikostyringsfunktion og compliancefunktion.

Læs mere her


Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

Finanstilsynet undersøger årligt i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed, om udpegede systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) ligger over grænseværdierne for at være et SIFI.

Læs mere her


Redegørelse om likviditetsinspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet har i februar 2021 gennemført en likviditetsinspektion i Spar Nord Bank.

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet


Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Spar Nord Bank A/S

Som en del af en bredere undersøgelse gennemførte Finanstilsynet  i januar 2020 en undersøgelse af Spar Nords anvendelse af klassifikationsmodeller samt praksis for governance herfor samt udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.

Læs Finanstilsynets redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Spar Nord Bank A/S
Læs Spar Nords kommentar til Finanstilsynets redegørelse

Redegørelse om temaundersøgelse i Spar Nord Bank A/S (Opgørelse af LCR-nævneren)

Finanstilsynet gennemførte i foråret og sommeren 2020 en temaundersøgelse af 12 pengeinstitutters opgørelse af udvalgte ud- og indgående pengestrømme, som indgår i beregningen af institutternes lovmæssige likviditetskrav, LCR-kravet.

Læs redegørelsen


Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (bevillinger af udlån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter)

Finanstilsynet gennemførte i juni 2020 en inspektion i Spar Nord Bank A/S. Formålet var primært at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til kunder med udlejningsejendomme og ejendomsprojekter.

Læs redegørelsen
Læs Spar Nords kommentar

Redegørelse om to hvidvaskinspektioner i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion i Spar Nord Bank A/S vedrørende bankens kundekendskab på hvidvaskområdet.

I perioden fra oktober til december 2019 gennemførte Finanstilsynet desuden en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i banken.

Læs redegørelsen
Læs Spar Nords kommentar

Redegørelse om temainspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Spar Nord Bank A/S.

Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.

Læs redegørelsen

Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

Finanstilsynet undersøger årligt i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed, om udpegede systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) ligger over grænseværdierne for en eller flere af nedenstående tre indikatorer for at være et SIFI.

Læs redegørelsen her

Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Spar Nord A/S og Spar Nord Koncern

Finanstilsynet har foretaget en inspektion af opgørelser af kapitalgrundlag for Spar Nord A/S og Spar Nord Koncernen. Der er taget udgangspunkt i kapital-opgørelserne pr. 30. juni 2019.

Læs redegørelsen her

Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

Finanstilsynet undersøger årligt om udpegede systemiske vigtige finansielle institutter (SIFI) opfylder kravene for fortsat at være et SIFI institut.

Spar Nord har modtaget redegørelse fra Finanstilsynet om, at Spar Nord ligger over grænseværdierne og således fortsat vurderes som systemisk vigtig.

Læs redegørelsen her

Redegørelse om inspektion af Spar Nord Bank A/S som systematisk internalisator

Finanstilsynet har gennemført en inspektion af Spar Nord Bank A/S i relation til bankens aktivitet som systematisk internalisator (SI). Inspektionen var et led i en tværgående temainspektion i perioden fra november 2018 til maj 2019.

Formålet med temainspektionen var at undersøge, om banken opfyldte kravene til at være systematisk internalisator i forhold til Mifir-reglerne.

Spar Nord Bank A/S har i forbindelse med undersøgelsen modtaget to påbud. Banken har fået påbud om at sikre, at de i undersøgelsen fundne mangler i bankens rapporteringssystemer af efterhandelsoplysninger bliver udbedret.

Banken har endvidere fået påbud om at sikre de relevante procedurer til at reagere, når banken overskrider SI-grænseværdierne for en obligation. Er det tilfældet, skal banken agere obligatorisk SI i den pågældende udsteders obligation.

Finanstilsynets påbud tages til efterretning og de fornødne tilretninger har allerede fundet sted, således påbuddene nu efterleves.

Læs redegørelsen her


Redegørelse om Finanstilsynets undersøgelse af nye typer boliglån, herunder realkreditlignende lån ydet til forbrugere.

Finanstilsynet igangsatte i juni 2018 en undersøgelse af nye typer boliglån, herunder realkreditlignende lån ydet til forbrugere. Målet med undersøgelsen var at belyse vilkårene for realkreditlignende lån, rådgivning og markedsføring af lånene, rentens fastsættelse, lånenes målgrupper, kreditvurderingen af låntager samt udbredelsen af lånene.

 

Spar Nord har i forlængelse af undersøgelsen modtaget tre påbud omkring rentevilkår for bankens realkreditlignende lån, Spar Nord Prioritet. Disse påbud tages til efterretning, og banken vil tilpasse rentevilkår og dokumenter og dermed efterleve påbuddene. Det skal dog understreges, at ingen af bankens kunder er blevet ramt af en renteforhøjelse.

Læs redegørelsen her


Redegørelse om undersøgelse af ejerboligkøb i vækstområder

Finanstilsynet har foretaget en undersøgelse i en række mellemstore pengeinstitutter om belåning i ejerboligkøb i vækstområder bevilliget i perioden 29. januar 2016 og til og med den 31. december 2017. 

Spar Nord har i forbindelse hermed modtaget en påtale om ikke i starten af undersøgelsesperioden at have sikret en tilstrækkelig forsigtig kreditgivning. Finanstilsynets påtale tages til efterretning. Spar Nord støtter fuldt op omkring de nye låneregler i vækstområder og har i øvrigt i banken implementeret disse retningslinjer også for den øvrige del af landet. En del af baggrunden for, at Spar Nord i begyndelsen af undersøgelsesperioden ikke i tilstrækkelig grad fik implementeret de nye retningslinjer i sine processer, var, at banken var midt i en kompliceret konvertering af sine IT-systemer. 

Læs redegørelsen her


Redegørelse om temainspektion i Spar Nord Bank A/S (Bevilling af udlån til erhvervskunder)

Finanstilsynet foretog i 1. halvår 2017 en inspektion af Spar Nord Bank A/S. Formålet med inspektionen var primært at vurdere bankens risikovillighed ved bevilling af udlån til erhvervskunder og at vurdere bankens bevillingsgrundlag.

Temainspektionen var et led i en tværgående undersøgelse af 13 pengeinstitutter og 2 filialer af udenlandske banker.

Læs redegørelsen
Læs Spar Nords kommentar


Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var i februar-maj 2017 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Læs redegørelsen


Redegørelse om undersøgelse i Spar Nord Bank A/S (risikostyringsfunktion, compliancefunktion, intern revision og kreditkontroller)

Finanstilsynet foretog i november 2015 en inspektion af Spar Nord Banks risikostyringsfunktion, compliancefunktion, interne revision samt kreditkontroller. På undersøgelsen var der specielt fokus på risiko- og compliancefunktionen.

Læs redegørelsen


Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Spar Nord Bank A/S (stillelse af referencerenter)

Finanstilsynet har i september 2015 foretaget en afgrænset undersøgelse hos Spar Nord Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af referencerenter.

Læs redegørelsen


Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var i september 2015 på inspektion i Spar Nord Bank A/S.  Inspektionen havde karakter af en temabaseret funktionsundersøgelse med udgangspunkt i ledelsesbekendtgørelsens regler for produktudvikling og produktstyring. Undersøgelsen havde særligt fokus på Spar Nords porteføljeplejeprodukt Stjerneinvest Fri.

Læs redegørelsen


Redegørelse om tværgående undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarder

Finanstilsynet gennemførte i efteråret 2014 en tværgående undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarderne i udvalgte pengeinstitutter - herunder Spar Nord Bank A/S.

Læs Finanstilsynets redegørelse og kommentar fra Spar Nord Bank A/S her


Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet har foretaget en afgrænset undersøgelse hos Spar Nord Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af CIBOR og CITA.

Læs redegørelsen


Administrativt bødeforlæg

Spar Nord Bank A/S har den 8. august 2014 vedtaget et administrativt bødeforlæg på 25.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i tre tilfælde at have overtrådt § 29, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v.

Læs bødeforlæg


Administrativt bødeforlæg

Spar Nord Bank A/S har modtaget Finanstilsynets afgørelse og accepteret et administrativt bødeforlæg for forsinkede indberetninger af transaktioner i værdipapirer.

Læs bødeforlæg


Redegørelse vedrørende Independent Invest

Finanstilsynet var i november 2013 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen drejede sig om bankens varetagelse af opgaven som depotselskab for Investeringsforeningen Independent Invest, der administreres af Tiedemann Independent A/S.

Læs redegørelsen


Redegørelse vedrørende ordinær inspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet har i perioden marts til maj 2013 undersøgt Spar Nord Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle væsentlige områder blev gennemgået.

Læs redegørelsen
Læs redegørelse om inspektion på hvidvaskområde
Læs Spar Nords pressemeddelelse

Tilsynsdiamant

Spar Nord overholder samtlige af de fem grænseværdier, som Finanstilsynet opstiller i “Tilsynsdiamanten”.

Det danske finanstilsyn har udviklet en testmodel - kaldet “Tilsynsdiamanten” - hvor pengeinstitutters styrke og risikoeksponering vurderes ud fra fem parametre med hver sin grænseværdi. De fem parametre skal til sammen give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om pengeinstituttet er finansielt robust.

De fem parametre er:

  • Summen af store eksponeringer (20 største eksponeringer under 175 procent af egentlig kernekapital) *)
  • Udlånsvækst (mindre end 20 procent pr. år)
  • Ejendomseksponering (mindre end 25 procent af de samlede udlån)
  • Funding ratio (udlån højst 1 gange indlån)
  • Likviditetspejlemærke (større end 100 procent)

For Spar Nord viser testen, at banken er klart inden for de anbefalede grænseværdier.

 

Pejlemærker Grænseværdier 2022 2021
Summen af store eksponeringer Under 175 pct. *) 83,8 81,7
Udlånsvækst Mindre end 20 pct. 12,7 15,5
Ejendomseksponering Mindre end 25 pct. 10,7 9,7
Likviditetspejlemærke Større end 100 pct. 223 292

*) Pr. 1. januar 2018 blev pejlemærket for store engagementer ændret fra under 125 pct. af basiskapital til under 175 pct. af egentlig kernekapital.