Governance & Aflønning

Spar Nords bestyrelse og direktion anser god selskabsledelse for at være en helt grundlæggende forudsætning for at opretholde et godt forhold til interne og eksterne interessenter og for at kunne indfri koncernens finansielle og ikke-finansielle målsætninger.

Spar Nords ledelse bakker derfor op om arbejdet for at fremme god corporate governance og har valgt at følge langt hovedparten af de nyeste anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse (december 2017).

Corporate Social Responsibility

I Spar Nord har vi en årelang tradition for at arbejde seriøst med vores samfundsansvar - også kaldet Corporate Social Responsibility eller CSR. Men vi foretrækker at oversætte de populære termer til vores eget sprog og virkelighed, fordi erfaringen viser, at det gør indsatsen mere konkret og målrettet.

CSR-rapport 2019

CSR-rapport 2018

CSR-rapport 2017

CSR-rapport 2016

Finansrådets ledelseskodeks

Finansrådet har udarbejdet et ledelseskodeks med anbefalinger til medlemsvirksomhederne.

Sådan forholder vi os til Finansrådets ledelseskodeks

Adfærdskodeks for Spar Nord

Spar Nord anser ordentlig adfærd for at være en helt grundlæggende forudsætning for at drive en fremgangsrig bank.

Se adfærdskodeks for Spar Nord

Bestyrelsens fremmøde

Spar Nords bestyrelse afholder hvert år 11 ordinære møder, et strategiseminar samt 4 møder med formændene for de lokale bankråd. Bestyrelsen har i 2019 i alt afholdt 23 fysiske møder og telefonmøder.

Se bestyrelsesmedlemmers fremmødeprocent

Aflønning

De overordnede principper for aflønning i Spar Nord fastsættes i bankens vederlagspolitik, som godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og forberedende behandling i bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg.

Læs Spar Nords vederlagspolitik

Læs Spar Nords rapport om aflønning