Governance & Aflønning

Spar Nords bestyrelse og direktion anser god selskabsledelse for at være en helt grundlæggende forudsætning for at opretholde et godt forhold til interne og eksterne interessenter og for at kunne indfri koncernens finansielle og ikke-finansielle målsætninger.
Spar Nords ledelse bakker derfor op om arbejdet for at fremme god corporate governance og har valgt at følge langt hovedparten af anbefalingerne af 2020 fra Komiteen for god Selskabsledelse. 

Finansrådets ledelseskodeks

Finansrådet har udarbejdet et ledelseskodeks med anbefalinger til medlemsvirksomhederne.

Sådan forholder vi os til Finansrådets ledelseskodeks

Adfærdskodeks for Spar Nord

Spar Nord anser ordentlig adfærd for at være en helt grundlæggende forudsætning for at drive bank. Derfor har vi formuleret et adfærdskodeks, som en del af vores politik for sund virksomhedskultur. Spar Nords adfærdskodeks beskriver den ansattes ansvar i forhold til kunder, kolleger, bankens omdømme og samfundet generelt.

Se politik for sund virksomhedskultur

Bestyrelsens fremmøde

Spar Nords bestyrelse afholder hvert år 11 ordinære møder, et strategiseminar samt 4 møder med formændene for de lokale bankråd. Bestyrelsen har i 2021 i alt afholdt 22 fysiske møder og telefonmøder.

Aflønning

De overordnede principper for aflønning i Spar Nord fastsættes i bankens vederlagspolitik, som ved væsentlige ændringer eller mindst hver 4. år godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og forberedende behandling i bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg. Politikken ajourføres hvert år af bestyrelsen efter forberedende behandling i nominerings- og vederlagsudvalget.

Vederlagspolitikken er med tilstrækkelig majoritet godkendt på bankens ordinære generalforsamling den 23. marts 2022. Da ingen aktionærer har anmodet om en fuldstændig redegørelse, er der ikke foretaget en fuldstændig opgørelse over de afgivne stemmer.

Læs Spar Nords vederlagspolitk 2023 (ajourført)
Læs Spar Nords vederlagspolitik 2022 (godkendt)

Læs Spar Nords vederlagsrapport for 2022
Læs Spar Nords vederlagsrapport for 2021
Læs Spar Nords vederlagsrapport for 2020