Bestyrelse

De overordnede beslutninger om vision, mission, strategier og politikker træffes i Spar Nord af bestyrelsen, som ligeledes har nedsat et Revisionsudvalg, Risikoudvalg og Nominerings- og vederlagsudvalg.

Bestyrelsens selvevaluering
Spar Nords Bestyrelse består af 9 medlemmer, heraf 6 aktionærvalgte og 3 medarbejdervalgte. Bankens Direktion indgår ikke i Bestyrelsen, men deltager i Bestyrelsens møder.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, og halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, mens medarbejdervalgte medlemmer i henhold til dansk lov vælges for fire år.

Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering, hvor bestyrelsens arbejde og resultater bliver vurderet

Det sker løbende gennem drøftelser hen over året, mens der en gang om året gennemføres en egentlig evaluering af de enkelte medlemmers kompetencer. Og samme forbindelse gennemføres ligeledes en evaluering af bestyrelsens kollektive kompetencer.

Evalueringen i 2022 er sket med ekstern bistand kombineret med en intern evaluering. Den eksterne evaluering tog afsæt i en anonym spørgeskemaundersøgelse og uddybende interview med de enkelte bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Den interne evaluering fokuserede primært på individuelle og kollektive kompetencer – samt en vurdering af bestyrelsesmedlemmernes egnethed.

Den samlede evaluering er forelagt bestyrelsen, hvor den har været genstand for en drøftelse. Den overordnede konklusion er, at arbejdet i bestyrelsen er kendetegnet ved åbenhed og konstruktive dialoger. Men også, at der i bestyrelsens sammensætning er behov for at arbejde i retning af øget diversitet. Det er desuden konkluderet, at bestyrelsen individuelt og kollektivt vurderes at leve op til kravene omkring egnethed.