Etableringskonto og iværksætterkonto

Har du planer om at starte egen virksomhed i Danmark eller udlandet, er en etableringskonto eller en iværksætterkonto en god start. Som lønmodtager kan du således spare op til at etablere egen virksomhed og samtidig få en øjeblikkelig skattelettelse. Din opsparing bliver øremærket virksomhedsopstart. Du får dem først frigivet i forbindelse med, at du starter egen virksomhed. Gør du alligevel ikke alvor af planerne om egen virksomhed, vil pengene blive beskattet. Det samme sker, hvis du bruger pengene til andre formål.

Hvad passer bedst til dit behov – etableringskonto eller iværksætterkonto?

  Etableringskonto Iværksætterkonto
Indskud Ligningsmæssigt fradrag – skatteværdi ca. 25% Fradrag i personlig indkomst – skatteværdi op til ca. 52%
Afskrivninger Afskrivningsgrundlagene bliver reduceret med 50-68% - afhængig af indskudsår Intet afskrivningsgrundlag
Fradragsberettigede driftsomkostninger Fradragsværdien bliver reduceret med 55% (indskud fra og med 2002) Intet fradrag
Aktier og anparter Personlig indkomst bliver forhøjet med 5% af det frigivne indskud pr. år i en 10-årig periode = 50% genbeskatning (indskud fra og med 2002) Personlig indkomst bliver forhøjet med 10% af det frigivne indskud pr. år i en 10-årig periode = 100% genbeskatning

Spørgsmål og svar om etableringskonto og iværksætterkonto

 • Hvad må opsparingen anvendes til?

  Du må bruge opsparingen til at købe afskrivningsberettigede aktiver, fx driftsmidler, erhvervsbygninger, goodwill, aktier og anparter og til at betale alle fradragsberettigede driftsomkostninger.

  Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler for afskrivninger og fradragsret, når opsparingen anvendes.

 • Hvem kan oprette en etableringskonto eller iværksætterkonto?

  Du kan oprette og indbetale på en etableringskonto eller iværksætterkonto indtil udgangen af det indkomstår, hvor du fylder 67 år. Du og din ægtefælle kan oprette hver jeres etableringskonto eller iværksætterkonto, hvis I begge har lønindtægt.

  Etableringen skal være sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

  Når du har etableret virksomhed, kan du fortsat sætte penge ind på din etableringskonto eller iværksætterkonto i etableringsåret og de efterfølgende fire år – dog senest for de indkomstår, der følger efter det år, hvor du når folkepensionsalderen.

 • Hvor meget kan indskydes?

  Indskuddet for et indkomstår skal udgøre mindst 5.000 kr. og kan højst udgøre 60% af din nettolønindtægt. Der kan dog altid indskydes 250.000 kr. af nettolønindtægten.

  Sæt pengene ind inden 15. maj
  Indskudsåret løber fra 16. maj til 15. maj. Vil du opnå skattefradrag i et indkomstår, skal du sætte pengene ind på kontoen senest 15. maj året efter.

  Indskuddet kan ske kontant og efterfølgende placeres i blåstemplede obligationer.

 • Hvornår kan opsparingen udbetales?

  Opsparing kan udbetales, når du etablerer selvstændig erhvervsvirksomhed, eller når du køber et eksisterende aktie- eller anpartsselskab/stifter et nyt.

  Etablering anses at være sket, når der er anskaffes forbrugsgoder til brug for opstart af virksomheden på minimum 600 kr. (2021) Minimumsbeløbet pristalsreguleres i henhold til personskattelovens §20.

  Indskuddet skal være hævet senest ni år efter opstarten og inden udgangen af det indkomstår, hvor du fylder 67 år.

  Renter der henstår på en etableringskonto eller iværksætterkonto eller renter af obligationer betragtes som udgangspunkt ikke som indskud og kan derfor frit hæves efter hver rentetilskrivning.

Etableringskrav

Personligt drevet virksomhed

(Enkeltmandsvirksomhed og I/S)
Ved selvstændig virksomhed skal der være anskaffet maskiner, goodwill og afskrivningsberettigede bygninger m.v. for min. 93.600 kr. (2021) Du eller din ægtefælle skal i anskaffelsesåret og det efterfølgende år deltage med personlig arbejdsindsats i virksomheden med mindst 50 timer pr. måned.
Selskab (A/S eller ApS) Anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne skal udgøre minimum 93.600 kr. (2021). Du eller din ægtefælle skal eje mindst 25% af selskabskapitalen eller råde over mere end 50% af stemmerne. Der skal endvidere være tale om et aktivt driftsselskab. Selskabets virksomhed må altså ikke i overvejende grad bestå af ejendomsudlejning eller besiddelse af værdipapirer. Du eller din ægtefælle skal i anskaffelsesåret og det efterfølgende år deltage med personlig arbejdsindsats i virksomheden med mindst 50 timer pr. måned.

 

Få skemaet "Anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto" i Banken, eller udskriv det fra SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Aflever skemaet i udfyldt stand i din afdeling, som herefter foretager det fornødne.


Hvad med opsparingen, hvis du ikke starter egen virksomhed?
Opgiver du planerne om at starte selvstændig virksomhed, skal du være opmærksom på, at der sker efterbeskatning af din opsparing.

Reglerne for efterbeskatning er forskellige for de to ordninger – du kan få mere information hos Skattestyrelsen.

Ønsker du at hæve pengene i utide, skal du henvende dig til Skattestyrelsen. Når efterbeskatningen er foretaget, så udbetaler Spar Nord restbeløbet til dig.