Udenlandske garantier

I forbindelse med udenrigshandel forlanger kontraktsparterne ofte, at der udstedes garantier af bankerne til sikkerhed for modpartens korrekte opfyldelse af aftalen. Hvilken garanti passer dig?

Garantityper

Der er forskellige garantityper, og der kan i princippet blive brug for flere typer garantier under samme kontrakt.

Af typiske garantier kan nævnes:

  • Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Guarantee)
  • Betalingsgaranti (Payment Guarantee)
  • Tilbudsgaranti (Bid Bond)
  • Arbejds-/Leveringsgaranti (Performance Bond)

Anfordringsgarantier eller betingede garantier
Garantier stilles enten som anfordringsgarantier eller som betingede garantier.

Ved en anfordringsgaranti skal garantistiller udbetale garantibeløbet ved påkrav uden indsigelser.

Ved betingede garantier skal garantistiller ikke udbetale før nærmere anførte betingelser er opfyldt. Det kan f. eks. være voldgiftsafgørelse eller dom.

Ved modtagelse af garantier
Når man skal modtage en garanti er det vigtigt, at garantien sendes gennem modtagers bankforbindelse. Derved får man vished for, at garantien er ægte, og der er mulighed for at få vurderet risikoen på den udenlandske bank eller landet.