Faktaark

Børsnoterede aktier og tegningsretter

Når du investerer i børsnoterede aktier køber du en ejerandel af selskaberne, med ret til at stemme på selskabernes generalforsamling og modtage eventuelle udbytter.

Hent fil

CoCo-obligationer

CoCo-obligationer er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer, hvor du som investor kan risikere, at hovedstolen nedskrives eller konverteres, hvis udstederens solvens bliver udfordret.

Hent fil

Constant Leverage Certificates

Constant leverage (Bull & Bear)-certifikater kan bruges til at opnå afkast, hvis markedet bevæger sig i den retning, som du forventer. Uanset om det er et stigende eller faldende marked.

Hent fil

ETF, ikke komplekse

Med en ETF kan du investere i en børsnoteret fond, der har til hensigt at følge udviklingen i et bestemt aktie- eller obligationsindeks.

Hent fil

ETF, komplekse

Med en ETF kan du investere i en børsnoteret fond, der har til hensigt at følge udviklingen i et bestemt aktie- eller obligationsindeks.

Hent fil

Futures og terminsforretninger – Aktier og Aktieindeks

En future/terminsforretning er en aftale om et køb eller salg af et aktiv til en aftalt kurs til et aftalt tidspunkt i fremtiden.

Hent fil

Futures - obligationer

Future er en aftale om et køb eller salg af et aktiv til en aftalt kurs til et aftalt tidspunkt i fremtiden. Futures kan bruges til enten at minimere risikoen som en del af en handel eller til spekulation.

Hent fil

Futures og terminskontrakter (Forwards), valuta

En Valutaterminsforretning er en aftale om et køb eller salg af et beløb i en valuta til en aftalt kurs til et aftalt tidspunkt i fremtiden.

Hent fil

Futures – renter

Future er en aftale om et køb eller salg af et aktiv til en aftalt kurs til et aftalt tidspunkt i fremtiden. Futures kan bruges til enten at minimere risikoen som en del af en handel eller til spekulation.

Hent fil

Futures - råvarer

Future er en aftale om et køb eller salg af et aktiv til en aftalt kurs til et aftalt tidspunkt i fremtiden. Futures kan bruges til enten at minimere risikoen som en del af en handel eller til spekulation.

Hent fil

FX/Valuta swap

En FX swap er en aftale om at bytte to beløb i hver sin valuta i en aftalt periode.

Hent fil

Investeringsforeninger, ikke komplekse

Når du investerer dine penge i investeringsforeningsbeviser, får du typisk en god risikospredning, samtidig med at du får en professionel pleje af investeringen. Der findes både investeringsforeningsbeviser med høj risiko, med mellem risiko og med lav risiko.

Hent fil

Kapitalforeninger, komplekse, gul

En kapitalforening, som er risikomærket gul ifølge Bekendtgørelse om risikomærkning, er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af værdipapirer. Kapitalforeningen skal for at opnå gul risikomærkning opfylde visse minimumskrav til risikospredning af investeringerne, og den må ikke investere for lånte penge. Denne type kapitalforeninger ligner derfor på mange områder investeringsforeninger, men investeringsuniverset kan være mere komplekst, og risikoen kan være højere.

Hent fil

Kapitalforeninger, komplekse, rød

En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til din investering i traditionelle aktivklasser som aktier, obligationer og investeringsbeviser investere i alternative aktivklasser, fx ejendomme, valuta, energi eller infrastruktur, og dermed sprede din risiko. "

Hent fil

Obligationer, ikke komplekse, grøn

Når du investerer i obligationer med grøn risikomærkning, får du typisk en investering med en lav risiko og et stabilt afkast.

Hent fil

Obligationer, ikke komplekse, gul

Når du investerer i obligationer med gul risikomærkning, får du typisk en investering med en moderat risiko og et stabilt afkast.

Hent fil

Optioner, aktier og aktieindeks (europæiske optioner)

En option er en aftale om enten at købe elle sælge et aktiv til en bestemt kurs til et bestemt tidspunkt.

Hent fil

Optioner, obligation (europæiske optioner)

En option er en aftale om enten at købe elle sælge et aktiv til en bestemt kurs til et bestemt tidspunkt.

Hent fil

Optioner, råvarer

En option er en aftale om enten at købe elle sælge et aktiv til en bestemt kurs til et bestemt tidspunkt.

Hent fil

Private Equity

Private Equity er enten sammensat af flere forskellige produkter, som er beskrevet i mere end et faktaark, eller der findes ikke noget faktaark, der fuldt ud dækker produktet.

Hent fil

Puljeinvestering

Når du investerer via puljer, investerer du sammen med pengeinstituttets andre kunder i forskellige typer af værdipapirer eller kontantindeståender.

Hent fil

Renteswap (T/N swap, EURIBOR O/N swap )

En fastrenteswap er en aftale om at ændre rentevilkår på et lån i en bestemt periode.

Hent fil

Rente- og valutaswap

En rente- og valutaswap er en aftale om at bytte rentebetalinger i to forskellige valutaer mellem en virksomhed og en bank.

Hent fil

Renteloft

Et købt renteloft er et finansielt instrument, som en virksomhed typisk bruger til at fastsætte en maksimal finansieringsrente på hele eller dele af en variabelt forrentet finansiering.

Hent fil

Rentegulv

Et solgt rentegulv er et finansielt instrument, som man med variabel finansiering typisk anvender til at udnytte en forventning om en stabil variabel rente i en kortere periode. Dette sker ved at frasælge gevinstmuligheden ved en faldende variabel rente.

Hent fil

Sell Buy Back – Obligationer

En sell buy back (buy sell back) er en aftale mellem to parter, hvor den ene part sælger (køber) en obligation til den anden og samtidig aftaler at købe (sælge) obligationen tilbage på et bestemt fremtidigt tidspunkt.

Hent fil

Swaption

En Swaption kan anvendes til at afdække renterisiko eller til at spekulere i den fremtidige renteudvikling.

Hent fil

Tracker Certificates

Tracker (Long & Short)-certifikater kan bruges til at opnå afkast, hvis markedet bevæger sig i den retning, som du forventer. Uanset om det er et stigende eller faldende marked.

Hent fil

Unoterede aktier og T-retter

Når du investerer i unoterede aktier køber du en ejerandel af selskaberne, med ret til at stemme på selskabernes generalforsamling og modtage eventuelle udbytter.

Hent fil

Unoterede virksomhedsobligationer, komplekse, rød

Virksomhedsobligationer udstedes typisk af større selskaber, som har behov for at låne kapital. Virksomhedsobligationer er forbundet med højere risiko end statsobligationer, men har typisk en højere effektiv rente."

Hent fil

Valutaordre

En valutaordre er en aftale om at handle et beløb til en aftalt krydskurs. Valutaordren kan være gældende i en ikke nærmere angivet periode (indtil videre) eller med udløb på et aftalt tidspunkt.

Hent fil

Valutaoptioner

En valutaoption er en aftale om enten at købe elle sælge en valuta til en bestemt kurs til et bestemt tidspunkt.

Hent fil

Virksomhedsobligationer, ikke komplekse, gul

Virksomhedsobligationer udstedes typisk af større selskaber, som har behov for at låne kapital. Virksomhedsobligationer er forbundet med højere risiko end statsobligationer, men har typisk en højere effektiv rente.

Hent fil

Virksomhedsobligationer, komplekse, gul

Virksomhedsobligationer udstedes typisk af større selskaber, som har behov for at låne kapital. Virksomhedsobligationer er forbundet med højere risiko end statsobligationer, men har typisk en højere effektiv rente.

Hent fil

Virksomhedsobligationer, komplekse, rød

Virksomhedsobligationer udstedes typisk af større selskaber, som har behov for at låne kapital. Virksomhedsobligationer er forbundet med højere risiko end statsobligationer, men har typisk en højere effektiv rente.

Hent fil