Revisionsudvalg

Spar Nord Banks revisionsudvalg består af Per Nikolaj Bukh (formand), Morten Bach Gaardboe og Kim Østergaard.

Revisionsudvalgets væsentligste opgaver er,

  1. at underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen,
  2. overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten,
  3. overvåge om bankens interne kontrolsystem, intern revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen,
  4. overvåge den lovpligtige revision af årsregnskaber m.v., i det der tages hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden,
  5. kontrollere og overvåge revisors uafhængighed og godkende revisors levering af andre ydelser end revision samt 6) være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg.

Revisionsudvalgets kommissorium kan læses her

Revisionsudvalgsmøder Antal møder (2022) Møde deltagelse
Formand Per Nikolaj Bukh
Afhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
8 8
Morten Bach Gaardboe
Uafhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
8 8
Kim Østergaard
Afhængig
Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision.
8 8

Risikoudvalg

Risikoudvalget består af Kaj Christiansen (formand), Kjeld Johannesen og Henrik Sjøgreen. Udvalget mødes mindst tre gange årligt for at gennemgå risikorelaterede forhold. Udvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen om bankens overordnede risikoprofil og løbende risikostyring, herunder bistå bestyrelsen med at påse, at den fastlagte risikostrategi implementeres korrekt i organisationen. Udvalgets arbejde omfatter endvidere en vurdering af kapitalbehov og kapitalpolitik samt produkter, aflønningsstruktur, risikomodeller mv.

Risikoudvalgets kommissorium kan læses her

Risikoudvalgsmøder Antal møder (2022) Møde deltagelse
Formand Kaj Christiansen
Uafhængig
8 8
Kjeld Johannesen
Uafhængig
8 8
Henrik Sjøgreen
Uafhængig
8 8

Nominerings- og vederlagsudvalg

Nominerings- og vederlagsudvalget består af Kjeld Johannesen (formand), Per Nikolaj Bukh og Jannie Skovsen. Udvalget mødes typisk tre gange årligt for at gennemgå vederlagsforhold samt processen omkring bestyrelsesevaluering, nominering af bestyrelsesmedlemmer mv.

Kommissorium for Nominerings- og vederlagsudvalget kan læses her

Nominerings- og vederlagsudvalgsmøder Antal møder (2022) Møde deltagelse
Kjeld Johannesen
Uafhængig
6 6
Per Nikolaj Bukh
Afhængig
6 6
Jannie Skovsen 6 6