2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede ansvar og opgaver

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver.

Spar Nord følger anbefalingen.

Bestyrelsens stillingtagen til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver, er centreret omkring den årlige bestyrelsesevaluering og den efterfølgende drøftelse heraf i bestyrelsen. Herudover indgår bestyrelsens varetagelse af sine opgaver og de dertil krævede kompetencer typisk som et tema på det årlige strategiseminar.

2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet.

Spar Nord følger anbefalingen.

Spar Nords bestyrelse holder et årligt strategiseminar, ligesom selskabets strategi og udmøntningen heraf i praksis løbende er genstand for drøftelse på bestyrelsesmøderne.

2.1.3 Det anbefales, at bestyrelsen påser, at selskabet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør herfor i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside.

Spar Nord følger anbefalingen.

2.1.4 Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender retningslinjer for direktionen, og herunder fastlægger krav til direktionens
rapportering til bestyrelsen.

Spar Nord følger anbefalingen.

Bestyrelsens rolle i gennemgang og godkendelse af retningslinjer for direktionen følger i finansielle virksomheder i vidt omfang af Ledelsesbekendtgørelsen. Herudover er direktionens varetagelse af sit hverv løbende genstand for drøftelse i bestyrelsen.

2.1.5 Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter direktionens sammensætning og udvikling, risici og successionsplaner.

Spar Nord følger anbefalingen.

2.2 Samfundsansvar

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar.

Spar Nord følger anbefalingen.

Spar Nords bestyrelse har beskæftiget sig indgående med forskellige aspekter af samfundsfundsvar og har vedtaget en række politikker og handlingsplaner på området. Ligesom banken i 2019 og 2020 har tilsluttet sig flere FN-principper for bæredygtighed og social ansvarlighed. Selskabets årsrapport indeholder oplysninger om såvel politikker som handlinger og fremdrift.

2.3 Formanden & næstformanden for bestyrelsen

2.3.1 Det anbefales, at der vælges en næstformand for bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af formandens forfald, og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for formanden.

Spar Nord følger anbefalingen.

2.3.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer om at udføre særlige driftsopgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslutninger om formandens eller andre bestyrelsesmedlemmers deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf bør offentliggøres.

Spar Nord følger anbefalingen.