Direktion

Spar Nord har en tostrenget ledelsesstruktur med en bestyrelse og en direktion. De overordnede beslutninger om vision, mission, strategier og politikker træffes af bestyrelsen, mens direktionen varetager den øverste daglige ledelse.