Etableringskonto

Har du planer om at starte egen virksomhed i Danmark eller udlandet, er etableringskontoen en god start. Som lønmodtager kan du således spare op til at etablere egen virksomhed og samtidig få en øjeblikkelig skattelettelse.

Hvad må opsparingen anvendes til?

  • Købe afskrivningsberettigede aktiver, eks. bygninger og maskiner
  • Dækning af udgifter i forbindelse med etableringen, herunder f.eks. løn, leje af lokaler, udgifter til advokat og revisor, markedsundersøgelser med videre
  • Køb af kapitalandele i et nystiftet eller bestående selskab, således der ejes minimum 25% af kapitalen eller rådes over mere end 50% af stemmerne

Hvem kan oprette en etableringskonto?
Du kan oprette og indbetale på en etableringskonto indtil udgangen af det indkomstår, hvor du fylder 67 år. Du og din ægtefælle kan oprette hver jeres etableringskonto, hvis I begge har lønindtægt.

Etableringen skal være sket inden udgangen af det indkomstår, hvori du fylder 65 år.

Hvor meget kan indskydes?
Indskuddet for et indkomstår skal udgøre mindst 5.000 kr. og kan højst udgøre 60% af din nettolønindtægt. Der kan dog altid indskydes 250.000 kr. af nettolønindtægten.

Indskuddet kan placeres kontant eller i blåstemplede obligationer.

Indskud foretaget på etableringskontoen fra 16. maj i indkomståret til 15. maj næste år, kan i indkomståret fratrækkes i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssigt fradrag). Når virksomheden er etableret, kan du kun få fradrag for indskud for det indkomstår, hvor etableringen har fundet sted og de efterfølgende fire indkomstår

Tilskrevne renter og renter af obligationer skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og beskattes som kapitalindkomst.

Hvornår kan opsparingen udbetales?
Opsparing kan udbetales, når den selvstændige virksomhed er etableret, hvilket kræver opfyldelse af to betingelser:

  1. Etablering anses at være sket, når der er anskaffes forbrugsgoder til brug for opstart af virksomheden på minimum 80.000 kr. Minimumsbeløbet pristalsreguleres i henhold til personskattelovens §20, men fastlåst til og med 2013 (del af Forårspakken 2.0)
  2. Du eller din ægtefælle skal deltage med en personlig arbejdsindsats i et ikke uvæsentligt omfang (vejledende mindst 50 timer månedligt)


Senest ni år efter opstarten og inden udgangen af det indkomstår, hvor du fylder 67 år skal indskuddet være hævet.

Renter der henstår på en etableringskonto eller renter af obligationer betragtes som udgangspunkt ikke som indskud og kan derfor frit hæves efter hver rentetilskrivning.

Få skemaet "Anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto" i Banken, eller udskriv det fra SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Aflever skemaet i udfyldt stand i din bankafdeling, som herefter foretager det fornødne.