Finansielle sanktioner

Spar Nord overholder til enhver tid finansielle sanktioner, og det er en central del af bankens strategi for at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det gør vi, fordi vi er en ordentlig bank, der følger lovgivningen og handler ansvarligt over for vores kunder, aktionærer, tilsynsmyndigheder og samfundet.

Spar Nord overholder finansielle sanktioner

Spar Nord har et ansvar for, at bankens produkter og services ikke anvendes i strid med gældende sanktionslove og – bestemmelser. Vi overholder sanktioner, der er udstedt af henholdsvis FN, EU, Storbritannien og USA. Derudover overholder vi også andre sanktioner, der er relevante for at drive en ansvarlig bank. 

For at sikre overholdelse af gældende sanktioner, har vi etableret procedurer, der sikrer, at vi ikke tilbyder bankydelser til sanktionerede parter, og at vi ikke foretager transaktioner eller aktiviteter, der er i strid med sanktionerne. I nogle tilfælde kan bankens politik over for bestemte lande eller områder være mere restriktiv end de gældende sanktioner, hvis vi vurderer, at der er en høj risiko for økonomisk kriminalitet forbundet med det pågældende land. Vi faciliteter ikke forretninger eller transaktioner, der bl.a. involverer Nordkorea, Iran og Myanmar (Burma).  

Aktuelt: Læs mere om sanktioner i forhold til Rusland

 • Hvad er sanktioner?
 • Hvilke sanktionsprogrammer efterlever Spar Nord?
 • Hvorfor udstedes sanktioner?
 • Hvem kan være omfattet af sanktioner?
 • Hvilke konsekvenser kan overtrædelse af sanktioner have?

Hvad er sanktioner?

En sanktion er et politisk værktøj, der kan bruges til at ændre en bestemt adfærd eller politik, hvis denne  er i strid med de mål og værdier, FN eller EU står for. Sanktioner er restriktioner eller forbud, der er indført ved lov eller administrative bestemmelser, og kan være rettet mod økonomiske, diplomatiske, finansielle eller  handelsmæssige aktiviteter mod bestemte lande, regeringer, enheder, organisationer og/eller enkeltpersoner. Sanktioner kan bestå af indefrysning af penge og løsøre, rejserestriktioner, eksport- og importrestriktioner eller finansielle sanktioner. 

 • Hvad er sanktioner?

  En sanktion er et politisk værktøj, der kan bruges til at ændre en bestemt adfærd eller politik, hvis denne  er i strid med de mål og værdier, FN eller EU står for. Sanktioner er restriktioner eller forbud, der er indført ved lov eller administrative bestemmelser, og kan være rettet mod økonomiske, diplomatiske, finansielle eller  handelsmæssige aktiviteter mod bestemte lande, regeringer, enheder, organisationer og/eller enkeltpersoner. Sanktioner kan bestå af indefrysning af penge og løsøre, rejserestriktioner, eksport- og importrestriktioner eller finansielle sanktioner. 

 • Hvilke sanktionsprogrammer efterlever Spar Nord?

  FN: FN’s medlemsstater er forpligtet til at følge FN’s sanktioner. Banken er derfor forpligtet til at indefryse midler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af personer eller enheder med tilknytning til terrorgrupper i henhold til FN Sikkerhedsrådsresolution 1267 (1999) og 1989 (2011).

  EU: EU’s medlemsstater er forpligtet til at overholde de EU-sanktioner, som Rådet for den Europæiske Union indfører. Banken har derfor besluttet ikke at levere finansielle tjenesteydelser til eller til gavn for personer, juridiske personer, grupper, enheder eller lande, som er omfattet af og oplistet på EU-Kommissionens delegerede forordning EU 2022/229 af 7. januar 2022, jf. direktiv EU 2015/849.   

  OFAC:Amerikanske pengeinstitutter er forpligtet til at sikre, at de ikke leverer tjenesteydelser til personer, juridiske personer, enheder eller grupper, som er opført på OFAC’s Specially Designated National List (SDN) og OFAC’s Sectoral Sanctions Identifications List (SSI). Spar Nord er som dansk pengeinstitut ikke direkte forpligtet af SDN og SSI, men af hensyn til Bankens korrespondentbanker, skal vi sikre, at overførsler via USA ikke er i strid med OFAC’s lister. 

  Storbritannien (HMT):Pengeinstitutter i Storbritannien er forpligtet til at sikre, at de ikke leverer tjenesteydelser til personer, juridiske personer, enheder eller organisationer som er opført på His Majesty TreasurySanctions List (HMT-list). Spar Norder som dansk pengeinstitut ikke direkte forpligtet af Storbritanniens sanktions liste, men af hensyn til bankens korrespondentbanker, skal vi sikre, at overførelser via Storbritannien ikke er i strid med HMT.

 • Hvorfor udstedes sanktioner?
  • Sanktioner er et vigtigt værktøj i det internationale diplomati.  
  • Sanktioner bruges som alternativ til direkte militær magt til at straffe de ansvarlige parter i stedet for hele grupper og befolkninger.  
  • Sanktioner bruges til at ændre adfærden i et bestemt land, region eller regime.  
  • Økonomiske sanktioner kan pålægges et land, dets embedsmænd, virksomheder eller private borgere, enten som straf eller som et forsøg på at stoppe uhensigtsmæssige politikker eller foranstaltninger.
 • Hvem kan være omfattet af sanktioner?

  Personer:Terrorledere, narkotikahandlere, våbenhandlere og korrupte ledere. 

  Lande: Som overtræder internationale konventioner og aftaler og/eller krænker menneskerettigheder. 

  Varer:Kan pålægges sanktioner for at lægge økonomisk og politisk pres på lande, enheder og enkeltpersoner, som overtræder internationale retsregler og krænker menneskerettigheder.

  Skibe og fly: Fragtskibe og fly kan pålægges sanktioner. De vil ikke kunne anløbe havne, lande eller modtage brændstof eller vedligeholdelse. 

  Virksomheder: Kan pålægges sanktioner, hvis de gennemfører urimelige strategier i andre lande og/eller har tæt tilknytning til sanktionerede lande, enheder og enkeltpersoner. 

 • Hvilke konsekvenser kan overtrædelse af sanktioner have?

  Fængsel: Overtrædelse af sanktioner kan medføre fængselsstraf. 

  Bøde: Overtrædelse af sanktioner kan medføre bødestraf.

  Omdømme: Overtrædelser af sanktioner kan medføre tab af forretning og kunder på grund af et skadet omdømme.

Sanktioner mod Rusland

Som følge af Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022, har EU, USA og Storbritannien og mange andre lande vedtaget en lang række omfattende sanktioner mod Rusland og Belarus. Spar Nord overholder gældende sanktioner udstedt fra EU, USA og Storbritannien.

Få et overblik over de gældende sanktioner for Rusland og Belarus

Hvad betyder det for dig som kunde? 

De finansielle sanktioner har medført, at det er blevet vanskeligere for Spar Nord at hjælpe kunder med transaktioner til og fra Rusland, Belarus og områder af Ukraine. 

I Spar Nord har vi fokus på at hjælpe bankens eksisterende kunder, der allerede har sendt eller modtaget betalinger fra de pågældende områder, så vidt det er muligt. Der må dog forventes en længere behandlingstid og krav om yderligere dokumentation. Det er samtidig en forudsætning, at forretningen, afsenderen og den russiske modpart ikke er omfattet af gældende sanktioner. 

Det betyder samtidig, at nye kunder ikke vil kunne få hjælp til transaktioner til og fra Rusland, Belarus og visse områder af Ukraine.   

Transaktioner i dollars 

Da USA har sanktioneret flere banker end EU, vil der være risiko for, at transaktioner i amerikanske dollars bliver indfrosset, hvis der er mistanke om brud på sanktioner.  

Spar Nord tager forbehold for, at overførsler medfører risiko for, at korrespondentbanker indefryser beløbet. Spar Nord kan således ikke garantere, at beløbet når frem, selvom vi gennemfører overførslen, ligesom vi ikke kan garantere, at beløbet kan returneres fra korrespondentbanken.  

Dit ansvar som erhvervsdrivende

Spar Nord yder ikke juridisk rådgivning om, hvordan sanktionerne påvirker din virksomhed og dens aktiviteter. Vi vejleder dig udelukkende om bankens sanktionspolitikker og om, hvad de betyder for eventuelle transaktioner via bankens services.  

Du selv ansvaret for, at din virksomheds produkter og ydelser ikke er omfattet af gældende sanktioner. Det indebærer: 

 1. At en vare/tjenesteydelse ikke er opført på EU’s sanktionslister.
 2. At en modpart, som virksomheden handler med, ikke er sanktioneret og ikke er under en sanktioneret persons/virksomheds ejerskab eller kontrollerende indflydelse.  
 3. At virksomheden er opmærksom på at overholde udenlandske sanktioner, hvis en betaling sker i udenlandsk valuta. 

Er du i tvivl om, om dine produkter er omfattet af gældende sanktioner, anbefaler vi, at du søger juridisk rådgivning hos en advokat med speciale i sanktioner eller hos et konsulenthus.