Databeskyttelse i Spar Nord

I Spar Nord arbejder vi hele tiden på at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, og vi har derfor opdateret vores vilkår om behandling af personoplysninger.
Læs mere

Spar Nord Banks vilkår om behandling af personoplysninger for privat- og erhvervskunder findes i bankens privatlivspolitik.

Heri kan du læse mere om, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger om eksisterende og kommende kunder til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder betalinger, kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, markedsføring samt opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen. Som kunde i Spar Nord opfordrer vi til, at du læser privatlivspolitikken.

Ved IT-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande udenfor EU og EØS. En liste over disse tredjelande kan findes her.

Find dit svar blandt de oftest stillede spørgsmål

 • Hvad er personoplysning?

  En personoplysning er et overordnet begreb, der omfatter alle oplysninger, som kan henføres til en bestemt fysisk person som eksempelvis navn og alder. Det gælder også oplysninger, der i kombination med andre oplysninger kan henføre til én bestemt fysisk person. Eksempelvis omfattes kontaktoplysninger til personer i virksomheder også af begrebet, idet de oplysninger kan henføres til en ejer.

 • Hvornår må Spar Nord indsamle og behandle personoplysninger?

  Indsamling og behandling af personoplysninger skal ske på et legitimt grundlag. For Spar Nords vedkommende betyder det, at indsamlingen og behandlingen typisk vil ske som et led i oprettelsen af et kundeforhold og håndteringen af kundens engagement i banken på baggrund af en lovgivningsforpligtelse, eller hvis vi har indhentet udtrykkeligt samtykke. Med behandling af personoplysninger menes, at Spar Nord blandt andet indhenter, registrerer, opbevarer og videregiver oplysninger, så vi kan leve op til den indgåede aftale med kunden.

 • Hvor er mine data placeret i Spar Nord?

  Dine data er placeret i Spar Nords egne systemer såvel som hos vores eksterne samarbejdspartnere, herunder bankens datacentral BEC. Spar Nord har databehandleraftaler med alle samarbejdspartnere, der behandler persondata på vegne af Spar Nord, med henblik på at sikre en høj beskyttelse af dine persondata.

 • Har Spar Nord procedurer for sikring af datakvalitet?

  Som dataansvarlig har Spar Nord vedtaget interne regler om sikring af kvaliteten af de personoplysninger, som banken indsamler og behandler. Endvidere er alle medarbejdere, der behandler personoplysninger instrueret i, hvornår og efter hvilke procedurer, personoplysninger kontrolleres og opdateres. Når Spar Nord derfor indsamler og behandler personoplysninger, sker det på baggrund af fastlagte procedurer.

 • Hvad gør Spar Nord ved eventuelle brud på datasikkerheden?

  Ved brud på persondatasikkerheden stilles der krav til, at Spar Nord anmelder bruddet til Datatilsynet inden for 72 timer efter kendskab til bruddet. En anmeldelse kan dog undlades, hvis det ikke er sandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for den registreredes rettigheder eller frihedsrettigheder.

  Et brud på persondatasikkerheden kan eksempelvis være, hvis persondata bliver tilgængelig for andre end de medarbejdere, Spar Nord har givet lov at bearbejde de pågældende personoplysninger. I tilfælde, hvor et brud resulterer i en høj risiko for indgreb i kundens rettigheder og friheder, skal Spar Nord underrette den registrerede person herom.

 • Hvad har Spar Nord af data på sine kunder?

  I Spar Nord indsamler og behandler vi alene personoplysninger ud fra et legitimt grundlag. Altså oplysninger, der enten er nødvendige for oprettelsen eller behandlingen af kundeforholdet. Det drejer sig som oftest om stamdata og økonomiske oplysninger. Som bank er der derfor også en række oplysninger, som vi ikke indsamler - som eksempelvis forbrugsdata. De oplysninger kan du som kunde i banken til gengæld finde i din netbank.  Her kan du læse vores Privatlivspolitik

 • Kan jeg bede om indsigt, korrektion eller sletning af egne persondata?

  Som noget nyt stiller databeskyttelsesforordningen krav til virksomheder og organisationer om yderligere rettigheder til den registrerede jævnfør gældende lovgivning på området. De rettigheder dækker blandt andet over: 

  • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede
  • Ret til at gøre indsigelse mod automatiske afgørelser
  • Ret til at få korrigeret personoplysninger, der er urigtige eller vildledende
  • Ret til at få slettet personoplysninger

  Hvis du ikke længere er kunde i Spar Nord, har du mulighed for at få slettet de oplysninger, vi har registreret på dig. Det kræver dog, at det er mindst fem år siden, at du har været kunde eller har haft aktiviteter i banken. På grund af omfattende lovregulering af banksektoren, herunder blandt andet hvidvaskloven og bogføringsloven, er bankerne nemlig forpligtet til at gemme dine oplysninger i mindst 5 år efter at dit kundeforhold er ophørt. Ønskes sletning af personoplysninger henviser vi til, at du følger retningslinjerne for anmodning om indsigt. På baggrund af den tilsendte indsigtsrapport har du herefter mulighed for at kontakte os med henblik på sletning af personoplysninger.

  I den forbindelse er Spar Nord ifølge databeskyttelsesforordningen forpligtet til at besvare henvendelser inden for 30 dage. Fristen kan dog udvides ved særlige omstændigheder.

 • Hvordan håndterer Spar Nord dataportabilitet?

  Med persondataforordningen er der som noget nyt indført en såkaldt ret til dataportabilitet. Det betyder, at kunder som kunde har ret til at kræve de persondata, som virksomheden behandler, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan Spar Nord også overføre persondata direkte til en anden dataansvarlig.

  Dataportabilitet kan kræves, hvor behandlingen af personoplysninger beror på et samtykke eller nødvendigheden for gennemførelse af en kontrakt. Spar Nord sikrer, at oplysningerne slettes, når de er overført til anden tjenesteudbyder, hvis det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne til et legitimt formål.

 • Hvordan anmoder jeg om dataportabilitet eller indsigt i de oplysninger, som Spar Nord har registreret på mig?

  I tilfælde af at du som nuværende kunde i Spar Nord ønsker at anmode om dataportabilitet eller indsigt i de personoplysninger, som Spar Nord har registreret på dig, skal du følge dette link: Anmodning. Du skal her underskrive med NemID og herefter udfylde en formular og tryk Indsend.

  For nuværende og tidligere kunder samt kunder, der er fritaget for digital post, verificeres henvendelsen med brug af denne formular, der underskrives, udfyldes og afleveres i den lokale Spar Nord-afdeling eller alternativt sende den til Spar Nord Bank, att.: Kundeservice, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Ved aflevering /fremsendelse af anmodning om dataportabilitet eller indsigt skal du aflevere en kopi af to slags legitimation, så vi kan verificere anmodningen.

  Du vil inden for 30 dage modtage en rapport på baggrund af din anmodning.

 • Hvor finder jeg Spar Nords privatlivspolitik?
 • Har Spar Nord udpeget en Data Protection Officer (DPO)?

  Spar Nord har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO) med særlig indsigt i persondatabeskyttelse, hvis opgave er at informere og rådgive om forpligtelser i lovgivningen om databeskyttelse. Vores databeskyttelsesrådgiver vil i medfør af databeskyttelsesforordningen være underlagt en række forpligtelser, herunder oplysning og uddannelse af medarbejdere, der er involveret i databehandling, ligesom vedkommende vil bistå med kontrol af processerne for behandlingen.

   Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@sparnord.dk. 

  Ved henvendelser vedrørende indsigt, korrektion eller sletning af personoplysninger henviser vi til vores formular for anmodning om indsigt og dataportabilitet, der ligger tilgængelig ovenfor.